top of page

浴室漏水檢測,並唔係肉眼可以判別

漏水檢測係一個非常專門嘅行業,並唔係任何師傅都具備專業意識。

漏水醫生專業高科技漏水檢查,經驗豐富設備齊全,一定會幫你找出漏水源頭。

浴室漏水按例

肉眼冇辦法判別漏水地方,但一經電腦檢查漏水即時原形畢露。

任何漏水問題

歡迎WhatsApp 68552735 漏水醫生

Facebook專頁:

網站:



3 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

漏水如何處理? 想快速找出漏水源頭?滲水投訴調查聯合辦事處?漏水醫生? 當然搵漏水醫生 專業紅外線漏水檢查, 電腦分析漏水無所遁形!!!

當然搵漏水醫生 專業紅外線漏水檢查, 電腦分析, 漏水無所遁形!!! 滲水投訴調查聯合辦事處, 雖然比較費事反應比較慢 市民可致電1823尋求滲水辦(滲水投訴調查聯合辦事處)協助,找出確實的滲水原因。滲水辦的主要工作為以有系統的測試方法,嘗試找出滲水的源頭,使有關業主進行維修,以解決由滲水引致的妨擾情況,要注意的是他們並不會參與任何維修的工作。 滲水辦會在舉報後6個工作天內聯絡舉報人,並安排工作人

Comments


bottom of page