top of page

漏水醫生話你知系列….漏水責任究竟邊一個需要負責?

漏水醫生話你知系列….漏水責任究竟邊一個需要負責?

樓宇滲水是指樓宇表面不受控制地異常濕潤,可能導致樓宇損壞。

根據香港法例,樓宇業主有責任維護其管有的樓宇部分處於修繕妥善的狀態。

一般而言,單位內滲水問題應由造成滲水的私人業主負責。

樓宇滲水可分為五大類型:供水管、排水管、防水層、外牆部分、溫差凝結水(冷凝水)。

供水管滲水包括各種供水管道。排水管滲水包括各種排水管道。防水層滲水包括各處防水層失效。外牆部分滲水包括外牆結構及相關設施失效。冷凝水是指水蒸氣遇冷凝結形成。

樓宇滲水可分為公用部分和私人部分。

私人部分滲水由個別業主負責。公用部分滲水由業主立案法團和物業管理公司負責。業權圖則和公契可區分公私部份。

查明滲水成因和來源是解決滲水的首要步驟。 政府滲水辦和漏水醫生都可以幫你找出漏水原因。 #

任何漏水問題 歡迎WhatsApp 68552735 漏水醫生

https://wa.me/message/LB7OT4QWCLT7M1

Facebook專頁: https://www.facebook.com/%E6%BC%8F%E6%B0%B4%E9%86%AB%E7%94%9F-120081899396998/


網站: Waterleakagedoctor.com

.漏水責任究竟邊一個需要負責?
漏水醫生 #漏水醫生專業漏水檢查 #漏水醫生話你知 #漏水責任 #漏水責任釐清 #漏水責任鑑定 #漏水檢查費用 #漏水源頭檢測 #漏水源頭 #私人地方 #私人地方漏水 #公眾地方 #公眾地方漏水 #樓上漏水嚴重 #漏水責任釐清 #樓上漏水 #漏水責任 #小額錢債審裁處 #投訴漏水 #樓上漏水樓下受害 #漏水責任鑑定 #樓上漏水樓下滴水 #漏水法律責任 #錯誤承認流水責任非常愚蠢 #樓上漏水落樓下 #漏水法律處理 #樓上漏水的池魚之殃剛過換跳電 #樓下投訴漏水 #漏水報告 #樓下漏水搵著我哋嚟攪,.漏水責任究竟邊一個需要負責?
1 次查看0 則留言
bottom of page